Процедура електронного запису у садочок
Нині активно діє електронна система запису.

Передусім батькам необхідно обрати заклад. Після того, як батьки зареєстрували дитину в електронній системі, їм відкривається вільний доступ до черги і вони можуть відслідковувати своє просування у цій черзі.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЧЕРГОЮ?

Перед початком роботи ознайомтесь з інструкцією по електронній реєстрації для батьків.

Необхідно пройти online-реєстрацію на сайті – обрати вільний садочок та заповнити форму у розділі Реєстрація для батьків.

При реєстрації вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків,  бажаний ЗДО. Далі натиснути «Подати заявку».

Якщо реєстрація заявки успішна – встановлюється статус «Зареєстровано в черзі»; дату та час реєстрації не можна буде змінити за жодних умов.

Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на «Є можливість зарахування», і буде запропоновано місце в обраному садочку.

Батькам слід постійно відслідковувати статус, і в разі його зміни (про що буде надіслано повідомлення на електронну адресу) та подати необхідні документи для вступу (термін подачі документів встановлюється місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування). В іншому випадку черга автоматично скасовується.

До слова, зважаючи на складну ситуацію з дитсадками, в чергу можна ставати навіть з моменту народження дитини. Однак лише в тому випадку, якщо батьки впевнені, що не змінюватимуть своє місце проживання. В іншому разі таке рішення буде недоцільним.

ЧИ ВАРТО СТАВАТИ В ЧЕРГУ ОДРАЗУ ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ?

1. Не обов’язково, адже законом таке не передбачено.

2. Бажано, оскільки збільшується можливість отримати місце в дитячому садку та зекономити час, сили та нерви батьків.

ЯКІ Є ПІЛЬГИ ДЛЯ ВСТУПУ В САДОК?

Перш, ніж ставати в чергу, варто подивитися перелік пільг при запису до дитячого садочка. Місцева влада може встановлювати додаткові пільги.

Якщо дитина потрапляє під якусь пільгу, але в дитсадку зараз зайняті всі місця, то дитину направляють в інший садочок зі збереженням цієї пільги.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МІСЦЬ НЕМАЄ?

Не влаштовуйте скандалу – зберігайте спокій та розсудливість. Для початку з’ясуйте у співробітників, з якої причини відсутнє місце, та зверніться в управління освіти – там зобов’язані допомогти вам влаштуватися.

Порядок зарахування дитини до закладу дошкiльної освiти, переведення з одного закладу дошкiльної освiти до іншого

(пункт 3 Положення про систему електронної реєстрації до закладiв дошкiльної освiти Запорiзької Micькoї ради (нова редакцiя), затвердженого Наказом департаменту освіти і науки Запорiзької міської  ради від 19.03.2021 № 57р):

1. Зарахування дiтей до ЗДО здiйснюється керiвником протягом календарного року на вiльнi мiсця у порядку черговостi згiдно з даними Реєстру. У Peєcтpi формуються списки дiтей для кожної вiкoвoї групи ЗДО з урахуванням дати реестрацiї та наявних пiльг.

Зарахування дитини здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом директора ЗДО упродовж формування новостворених груп наприкiнцi лiтнього перiоду (але не пiзнiше 31 серпня) поточного року та упродовж календарного року у разi вивiльнення мiсць у вiдповiдному ЗДО.

2. Керiвник ЗДО проводить прийом документiв для зарахування дитини у ЗДО вiдповiдно до отриманого для цiєї дитини вiд територiального реєстратора направлення, яке роздруковується територiальним реєстратором з Реєстру https://reg.isuo.org/ (з обов’язковим визначенням номера заявки) та зберiгається у ЗДО в особовiй справi дитини.

3. Заявник самостiйно стежитъ за черговiстю та статусом своеї заявки в peєcтpi. При змiнi статусу на електроннну адресу заявника надходить електронне повiдомлення з оповiщенням про його змiну.

4. У разi встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днiв подати керiвнику ЗДО документи, які необхідні для зарахування дитини, передбаченi п.9 Положення про заклад дошкiльної освiти, затвердженого постановою Кабiнету Miнicтpiв України вiд 27.01.202l № 86:

  • заява батькiв або законних представникiв;
  • медична довiдка, видана вiдповiдно до cтaттi 15 Закону України «Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може вiдвiдувати ЗДО;
  • свiдоцтво про народження дитини;
  • документи, що пiдтверджуютъ право пiлъгового зарахування до ЗДО та/або пiльгового харчування у ЗДО.

5. Для зарахування дитини з iнвалiднiстю до ЗДО до заяви про зарахування додаються:

  • копiя медичного висновку про дитину з iнвалiднiстю вiкoм до 18 poкiв, виданого лiкарсько-консультативною комiсiєю закладу охорони здоров’я, або копiя посвiдчення особи, яка одержує державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України «Про державну соцiальну допомогу особам з iнвалiднiстю з дитинства та дiтям з інвалідністю»;
  • копiя iндивiдуалъної програми реабiлiтацiї дитини з iнвалiднiстю.

6. За наявностi вiльних мiсць у ЗДО та вiдсутностi заявок у вiдповiднiй вiковiй категорiї в цi заклади, територiальнi реєстратори можуть запропонувати заявникам iнших ЗДО iз найбiлъшою кiлькiстю записiв у peєcтpi можливiсть бути зарахованими на вiльнi мiсця на пiдставi заяви батькiв або законних представникiв до територiального вiддiлу освiти Департаменту.

7. У разi вiдсутностi вiльних мiсць в обраному ЗДО та вiдмови батькiв або законних представникiв вiд iншого запропонованого ЗДО, заявка залишається в Рeєcтpi до моменту вивiльнення мiсця.

8. При влаштуваннi до ЗДО гарантується надання пiльг згiдно iз законодавством України. Якщо право на першочергове зарахування до ЗДО не пiдтверджено, дитина зараховується до ЗДО на загальних пiдставах.

9. Батьки дiтей або законнi представники у разi отримання упродовж поточного року статусу заявки «Видано направлення» мають право (за заявою) відмовитися від отримання направлення до 01 вересня наступного року, за ними залишаєтъся їх поточний номер в peєcтpi зi змiною статусу заявки на «Вiдкладено» i зазначенням тepмiнy, до якого заявку вiдкладено. Наявнi вiльнi мiсця для проходження адаптацiї пропонуються наступним за реєстрацiею заявникам в межах кiлькостi дiтей, якi будуть зарахованi до груп в поточному роцi.

Заявка отримує статус «Вiдкладено», якщо батьки або законнi представники пiсля встановлення статусу «Видано направлення» у перiод бiльше нiж 30 календарних днiв не звернулись до територiального реєстратора/реєстратора ЗДО. При цьому заявка залишається в peєcтpi до наступного звернення батъкiв або законних представникiв.

10. Змiна статусу «Вiдкладено» в заявцi, здiйснюється на пiдставi заяви батъкiв або законних представникiв на iм’я розпорядника Реєстру — територiальний вiддiл освiти Департаменту.

11. Данi про зарахування дитини до ЗДО вносить до Реєстру реєстратор ЗДО на пiдставi наказу керiвника ЗДО про зарахування дитини, при цьому статус заявки змiнюєтъся на «Зараховано».

12. Керiвники комунальних ЗДО у день вибуття будь-якої дитини iз ЗДО iнформують територiальний вiддiл освiти Департаменту про вивiльнене мiсце.

13. Для переведення вихованця з одного ЗДО до iншого один з батькiв або iнший законний представник дитини повинен обрати ЗДО в Peєcтpi, оформити заявку, керiвник ЗДО впродовж десяти робочих днiв з дати надходження тaкoї заявки iнформує заявника про можливiсть зарахування дитини до вiдповiдного ЗДО iз зазначенням кiнцевого строку подання необхiдних документiв. Пiсля цього один з батькiв або iнший законний представник подає керiвнику вiдповiдного ЗДО заяву про зарахування дитини, вiдповiдно до отриманого для дитини вiд територiального реєстратора направлення, яке роздруковується територiальним реєстратором з Реєстру https://reg.isuo.org/ (з обов’язковим визначенням номера заявки) та зберiгається у ЗДО в особовiй справi дитини, керiвник здiйснює вiдповiдним наказом зарахування дитини.

Переведення вихованця iз комунального ЗДО до iншого комунального ЗДО вiдбувається на пiдставi заяви одного з батъкiв або iншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (кpiм випадкiв, коли за рiшенням органу опiки та пiклyвання або суду мiсце проживання дитини визначено з iншим iз батькiв).